top of page
su001.jpg

加厚摺疊梯

四步梯加厚(加工作台)
型號 : SU001
顏色 : 圖色 
材料 : 鋁合金
尺寸 :590x880x1510mm
單價 : $ 
​有現貨
su002.jpg
五步梯加厚(加工作台)
型號 : SU002
顏色 : 圖色 
材料 : 鋁合金
尺寸 :630x1030x1740mm
單價 : $ 
​有現貨
su003.jpg
六步梯加厚(加工作台)
型號 : SU003
顏色 : 圖色 
材料 : 鋁合金
尺寸 :680x1180x1980mm
單價 : $ 
​有現貨
su004.jpg
su005.jpg
su006.jpg
su007.jpg
su008.jpg
su009.jpg
七步梯加厚(加工作台)
型號 : SU004
顏色 : 圖色 
材料 : 鋁合金
尺寸 :730x1330x2220mm
單價 : $ 
​有現貨
八步梯加厚(加工作台)
型號 : SU005
顏色 : 圖色 
材料 : 鋁合金
尺寸 :770x1460x2460mm
單價 : $ 
​有現貨
九步梯加厚(加工作台)
型號 : SU006
顏色 : 圖色 
材料 : 鋁合金
尺寸 :810x1660x2700mm
單價 : $ 
​有現貨
四步梯加厚
型號 : SU007
顏色 : 圖色 
材料 : 鋁合金
尺寸 :580x890x1500mm
單價 : $ 
​有現貨
四步梯加厚
型號 : SU008
顏色 : 圖色 
材料 : 鋁合金
尺寸 :580x890x1500mm
單價 : $ 
​有現貨
五步梯加厚
型號 : SU009
顏色 : 圖色 
材料 : 鋁合金
尺寸 :630x1020x1740mm
單價 : $ 
​有現貨
bottom of page